Присудки: Недопустимое название — Викисловарь

Содержание

ОДНОРІДНІ ПРИСУДКИ У ЗАГАЛЬНІЙ ТЕОРІЇ ПРО ПРЕДИКАТНІ СИНТАКСЕМИ

 • Yuriy Ivanovych Dzyadyk Університет Гани

Ключові слова: функційний підхід, семантико-граматична єдність,час, спосіб, класифікація

Анотація

За формальною та семантичною складністю і роллю у реченні жоден член речення не може зрівнятися із присудком. Дія граматичних категорій присудка охоплює все речення у цілому й визначає його специфіку. Присудок входить до структурної схеми речення як його головний член, дає модально-часову характеристику носія предикативної ознаки, співвідноситься з предметом у семантико-синтаксичній структурі речення. Стаття присвячена аналізу особливостей однорідних присудків на рівні простого речення. Автором простежено еволюцію поглядів східноєвропейських та західноєвропейських лінгвістів на сутність присудка, загалом, та на речення з однорідними присудками, як дієслівними, так і іменними, зокрема. У роботі з’ясовано статус даних конструкцій у сучасних мовознавчих студіях. Західноєвропейські мовознавці розглядають однорідні члени, визначаючи або типологію речень, або відокремлюючи складні присудки від серійних дієслівних присудків. Вирішення проблеми присудків безпосередньо пов’язане із загальною проблемою членів речення, проблемою синтаксичного зв’язку між членами речення: присудок є тим членом речення, від якого залежними є найбільш значущі для структури речення другорядні члени (додаток, обставина). Присудок разом із залежними від нього другорядними членами речення утримують структуру речення в цілому і виражають основний зміст, закладений у реченні. Це є той необхідний структурний та інформаційно достатній мінімум, без якого речення як комунікативна одиниця не існує. Його можна назвати семантико-граматичним ядром чи семантико-граматичним мінімумом речення. Оскільки носієм предикативних категорій, що визначають сутність речення як предикативної одиниці, є присудок, маємо підстави вважати присудок конструюючим елементом речення. У статті розглянуто спільні й відмінні ознаки однорідних присудків, залежно від їх функціонування у художній жіночій прозі початку XXI століття. У процесі дослідження виявлено різновиди семантичних та синтаксичних відношень між синтаксемами однорідного ряду, встановлено закономірності функціонування однорідних синтаксем у структурі простого речення та їх зв’язок з граматичними маркерами.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Головні члени речення в англійській мові

Так само, як і підмет, присудок в англійських реченнях поділяється на три види: Simple Predicate (простий присудок), Compound Predicate (складений присудок) та Full / Complete Predicate (повний присудок).

Simple Predicate (простий присудок) складається тільки з дієслова в певній особовій або ж часовій формі.

 • Kate likes you. – Ти подобаєшся Кейт. (Кейт любить тебе)
 • You disturb him. – Ти йому заважаєш.
 • We worked hard to meet a deadline. – Ми старанно працювали, щоб завершити роботу вчасно.

Фразові дієслова, хоча вони й складаються зі смислового дієслова та прийменника (а інколи й прислівника), в реченні також вживаються у якості простого присудка, так як вони виражають одне неподільне значення.

 • Help! Jack passed out! – Допоможіть! Джек знепритомнів!
 • John takes care of his sister. – Джон піклується про свою сестру.
 • Jane moved in with her boyfriend last month. – Джейн переїхала до свого хлопця минулого місяця.

Compound Predicate (складений присудок) може складатися з декількох простих присудків, що відносяться до спільного простого або складеного підмета

.

 • Kelly and Jane called Peter and invited him to their party. – Келлі та Джейн подзвонили Пітеру та запросили його на свою вечірку.
 • Someone approached our house, rang the doorbell and ran away. – Хтось підійшов до нашого будинку, подзвонив у двері та втік.

До складених присудків також відносяться модальні, допоміжні або ж фразові дієслова з безособовими формами смислового дієслова (герундій, дієприкметник). Такі складені присудки також називаються Compound Verbal Predicates (складені дієслівні присудки). 

 • I am working now. – Я зараз працюю.
 • I haven’t finished my work yet. – Я ще не закінчив свою роботу.
 • You must take care of your cat. – Ти повинен піклуватися про свого кота.
 • I will keep on telling my story. – Я продовжу розповідати свою історію.

Також до складених відносяться присудки, що складаються з дієслів-зв’язок в особових або часових формах та

предикативів.

Predicative (предикатив) – це іменна частина складеного присудка, що характеризує підмет. Часто предикатив виражається іменником, прикметником, числівником, займенником тощо. Такі складені присудки називаються Compound Nominal Predicates (складені іменні присудки). 

 • He is nobody. – Він — ніхто.
 • My father is an engineer. – Мій батько — інженер.
 • Marco will be 25 next month. – Марко буде (виповниться) 25 наступного місяця.
 • She feels bad and looks tired. – Вона почуває себе погано та виглядає втомленою.

Full Predicate або Complete Predicate складається з простого або складеного присудка та всіх другорядних членів речення, що залежать від цього присудка. 

 • Kate doesn’t like you. – Ти не подобаєшся Кейт. (Кейт не любить тебе) 
 • My friend Matt is a kind and intelligent guy. – Мій друг Метт – добрий та розумний хлопець. 
 • We have been living here for twenty years. – Ми живемо тут протягом двадцяти років.

В англійській мові, на відміну від української, підмет та особливо присудок є невід’ємними компонентами для побудови правильного речення. Вони є основою для будь-якого англійського речення. Однак, важливим є також й правильне використання другорядних членів речення (детально розглянутих в окремій статті), так як вони доповнюють та розширюють інформацію, виражену за допомогою підмета та присудка, збагачують мову та роблять її більш виразною та яскравою.

ПОДВІЙНИЙ І СКЛАДЕНИЙ ІМЕННИЙ ПРИСУДКИ: ЗОНА СИНКРЕТИЗМУ

Автор(и)

 • Н. В. Кобченко Національний університет «Києво-Могилянська академія», Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18524/2414-0627.2016.23.130036

Ключові слова:

подвійний синтаксичний зв’язок, подвійний присудок, складений іменний присудок, зв’язка, дуплексив, синкретизм, синтаксична омонімія

Анотація

Встановлено якісний склад дієслів, здатних бути компонентом як подвійного присудка, так і складеного іменного. Обґрунтовано семантичні, граматичні й дистрибутивні чинники, що зумовлюють граматикалізацію дієслівних лексем, спеціалізованих на структуруванні подвійного присудка. Висвітлено трансформацію синтаксичного зв’язку, що супроводжує перехід подвійного присудка до сфери складеного іменного.

Біографія автора

Н. В. Кобченко, Національний університет «Києво-Могилянська академія»

Kobchenko N. V.

Опубліковано

2016-03-22

Номер

Розділ

СОЦІОЛІНГВІСТИКА. ЛІНГВІСТИКА ТЕКСТУ.

Ліцензія

Авторське право (c) 2020 Записки з українського мовознавства

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Автори, які публікуються у цьому журналі, погоджуються з наступними умовами:

 1. Автори залишають за собою право на авторство своєї роботи та передають журналу право першої публікації цієї роботи на умовах ліцензії Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0).
 2. Автори мають право укладати самостійні додаткові угоди щодо неексклюзивного розповсюдження роботи у тому вигляді, в якому вона була опублікована цим журналом (наприклад, розміщувати роботу в електронному сховищі установи або публікувати у складі монографії), за умови збереження посилання на першу публікацію роботи у цьому журналі.
 3. Політика журналу дозволяє і заохочує розміщення авторами в мережі Інтернет (наприклад, у сховищах установ або на особистих веб-сайтах) роботи, оскільки це сприяє виникненню продуктивної наукової дискусії та позитивно позначається на оперативності та динаміці цитування опублікованої роботи (див. The Effect of Open Access).

2.1 Прості дієслівні присудки. Способи вираження підметів і присудків у польській мові

Похожие главы из других работ:

Використання рахівних слів у сучасній китайській мові

2.3 Дієслівні рахівні слова

Окрім іменникових рахівних слів зустрічаються також і дієслівні. Така назва зумовлена тим, що використовуються вони з дієсловами для позначення кількості разів або повторюваності дії…

Дієслівна синонімія в творчості Г. Тютюнника

2.5 ІНШІ ДІЄСЛІВНІ СИНОНІМІЧНІ РЯДИ

Інші лексико-семантичні групи не такі численні, тому розглянемо їх усі в окремому пункті. 1. братися — цупити (тачку), хапати, рвицькати , рвиць(вигук). Напр.: “Ого, коли б ні! — вигукую , хапаючи її з тоненький поперек; “Беруся рукою за кущ і…

Дослідження реалізації присудка та його переклад в науково-технічних текстах

1.2 Способи передачі модальних присудків у текстах з інженерії. Складні модальні присудки з must і have to

Складний модальний дієслівний присудок складається з модального дієслова (або його еквівалента, наприклад, to have to, to be to тощо) та інфінітивної форми іншого дієслова…

Способи вираження підметів і присудків у польській мові

2.2 Складні іменні присудки: еліптичні, описові та кличні присудки

Дієслово може означати рису того, на що вказує підмет (особи або речі), наприклад: Janek jest pracowity. Mуj brat jest studentem. Dzieс byі pochmurny. В поданих вище виразах дієслово складається з двох слів: з дієслова в особовій формі і з іншої частини мови…

Фразеологічні одиниці

2.2 Дієслівні фразеологізми

Дієслівними називають ФО з узагальненою семантикою процесуальної ознаки, обєктивованою в дієслівних граматичних категоріях виду, стану, способу, особи, часу. У реченні дієслівні ФО виконують синтаксичну функцію присудка. Основні підкласи: 1…

Синтаксис / Граматика — polski.info

Порядок слів в простому реченні

Головними членами речення є підмет і присудок. У простому реченні зазвичай також є слова, які відносяться до підмета та присудка, наприклад Mój kolega odpoczywał w górach. Порядок слів в простому реченні є вільним, але не завжди. На першому місці зазвичай знаходиться підмет з залежними словами, на другому — присудок з залежними словами:

 • підмет (залежні слова) + присудок (залежні слова)
 • Nowy autobus zatrzymał się na przystanku.

Питальні речення у польській мові починаємо з частки czy або питального займенника.

 • Запитання щодо рішень, починаємо з частки czy, яку додаємо до розповідного речення. Порядок слів у реченні залишається без змін:
  • Czy + підмет (залежні слова) + присудок (залежні слова)?
  • Czy idziesz jutro do pracy?
  • Czy autobus zatrzymuje się na tym przystanku?
 • Уточнюючі питання починаємо з питальних займенників, напр. jaki, który, jak, kiedy, gdzie, dokąd, dlaczego, kogo/czego. Після займенника зазвичай стоїть підмет, а потім присудок:
  • Питальний займенник + підмет (залежні слова) + присудок (залежні слова)?
  • Kiedy dzieci wyjeżdżają na wakacje?
  • Która książka najbardziej ci się spodobała?
 • Питання, що стосуються підмета, починаємо з питального займенника: kto/co, а далі стоїть присудок:
  • Kto/co + присудок (залежні слова)?
  • Co leży na stole?
  • Kto jest pierwszy na mecie?
 • Запитання щодо ознаки, вираженої предикативом, починаємо питальними займенниками: który, jaki, kim/czym. Після цих займенників стоїть слово-зв’язка, за яким стоїть підмет:
  • Jaki/który, kim/czym + слово-зв’язка + підмет(залежні слова)?
  • Kim jest Marcin?
  • Jaki jest ten drugi pokój?

Підмет

Підмет — це головний член речення, який називає виконавця дії. Нійчастіше підмет виступає у називному відмінку і відповідає на такі питання: kto? co? Підметом у називному відмінку найчастіше виступає іменник або займенник, напр.

 • Kobieta idzie do pracy.
 • Liście opadają z drzew.
 • Ktoś zapukał do drzwi.
 • Oni interesują się teatrem.

Підмет також може бути виражений іншою частиною мови, яку вжито замість іменника: прикметником або числівником, напр. Szczęśliwi czasu nie liczą. Piąta wybiła na zegarze..

Підмет може складатися з двох або більше слів у називному відмінку поєднаних сполучником i. Таке поєднання називаємо однорідними підметами, напр.

 • Filip i Beata idą na koncert.
 • Brzozy, dęby i sosny rosły w tym lesie.

Складений підмет складається з двох слів поєднаних прийменником z, напр. Ojciec z synem poszli na spacer. Mąż z żoną oglądają film..

Опущений підмет маємо тоді, коли в реченні відсутні займенники 1-ої та 2-ої особи однини або множини, які замінено особовими закінченнями присудка, напр.

 • (Ja) Dzwoniłem do ciebie.
 • (My) Dużo podróżujemy.

Підмет у родовому відмінку виступає з дієсловами, які позначають надлишок чи відсутність чогось, а також в конструкціях з числівниками, напр.

 • Wody w rzekach przybywa.
 • Sześć samochodów stało na parkingu.

Присудок

Присудок — це найважливіший член речення, який окреслює підмет, тобто вказує, на дію, стан чи характеристику та відповідає на такі питання: co robi? co się z nim dzieje? jaki jest? kim/czym jest? Розрізняємо три види присудків .

Функцію присудка найчастіше виконує дієслово в особовій формі в різних часовий формах (теперішнього, майбутнього, минулого часу) дійсного способу, а також наказового та умовного способу, напр.

 • Magda i Beata robią zakupy.
 • Oni byli w Warszawie.
 • Znajdź przepis na sernik w Internecie.
 • Przeczytałbym książkę, jest ciekawa.

Форма дієслова, яке виступає у ролі присудка, залежить від форми підмета. Якщо підмет виступає в називному відмінку, то присудок узгоджується з ним за особами та числами, а в минулому часі, складеному майбутньому та формі умовного способу також за родами, напр.

 • Ja kupię kwiaty, a ty upiecz sernik.
 • Monika poszła do szkoły.

У реченнях із однорідними підметами присудок виступає у множині, напр.

 • Jabłka, grusze i pomarańcze leżą na stole.
 • Dziewczynki i chłopcy kąpią się w rzece.
 • Magda z koleżanką piją herbatę.

Якщо в множині в ролі підмета виступають іменники, що називають чоловіків або осіб різної статі, то в минулому часі, складному майбутньому часі та формі умовного способу присудок приймає чоловічо-особову форму, а інші іменникі вимагають нечоловічо-особової форми, напр.

 • Państwo Nowakowie wrócili z Poznania.
 • Marcin z Beatą poszli do kina.
 • Książki i zeszyty leżały na stole.
 • Studenci chętnie wyjechaliby nad morze.

Якщо підмет має форму родового відмінка, присудок завжди виступає у 3-й особі однини, тоді як у минулому часі, складному майбутньому часі та формах умовного способу має форму середнього роду, напр.

 • Zabrakło nam pieniędzy.
 • Pięciu studentów uczyło się języka polskiego.

Інший вид присудка — іменний складений присудок, який відповідає на питання: jaki jest podmiot?, kim/czym jest podmiot? Такий присудок складається з двох слів: дієслова być, zostać, stać się, zrobić się в особовій формі (називається зв’язкою) та іншої частини мови (називається іменною частиною). Іменна частина найчастіше виражається прикметником, іменником, займенником, числівником, прислівником, напр.

 • Dzień był słoneczny.
 • Magda jest nauczycielką.
 • Brat został lekarzem.
 • Kuba jest taki.
 • Monika była pierwsza na mecie.
 • Nagle zrobiło się ciemno.

Іменна частина, виражена іменником та особовим займенником, виступає в орудному відмінку, напр. Magda została nauczycielką. On nie jest tobą. Лише тоді, коли в ролі зв’язки виступає слово to, присудок набуває форми називного відмінка, напр. Zdrowie to szczęście.

Іменна частина, виражена прикметником, присвійним чи вказівним займенником, а також порядковим числівником виступає в називному відмунку та узгоджується з підметом у роді та числі, напр. Spektakl był ciekawy. Jabłka słodkie. Książka jest moja. Nasi zawodnicy na mecie byli pierwsi.

Третій вид присудка — модальний присудок, який складається з особової форми модального дієслова chcieć, musieć, pragnąć, potrafić, woleć або незмінюваної форми дієслова, такої як należy, wypada, można, trzeba, warto, wolno та інфінітива, напр.

 • Musisz przeczytać książkę.
 • Pies chce pić.
 • Tutaj można mówić głośno.
 • Należy podziękować wszystkim.
 • Nie trzeba się spóźniać.

Додаток

Більшість дієслів у реченні вимагає додатка, який відповідає на питання непрямих відмінків: kogo/czego?, komu/czemu?, kogo/co?, z kim/czym? o kim/czym? Додаток зазвичай виражається іменником або особовим займенником, напр.

 • Córka pomaga (komu?) matce.
 • Kocham (kogo?) go.
 • Czekamy (na kogo?) na ciebie.
 • Rozmawiamy (o czym?) o pogodzie.
 • Magda spotkała się (z kim?) z Beatą.

Досить часто дієслово може мати кілька додатків, напр. Prosiłem (кого?) koleżankę (про що?) o radę. Nazar kupił (що?) prezent (кому?) matce.

Дієслово вимагає від додатка певної граматичної форми, тобто конкретного відмінка.

Родовий

kogo/czego?
ДієсловоПриклади використання
potrzebowaćPotrzebuję twojej rady.
słuchaćWieczorami słuchał radia.
szukaćDługo szukałem torebki.
zapominaćZapomniał telefonu.
Давальний

komu/czemu?
ДієсловоПриклади використання
podobać sięPrezenty podobały się matce.
pożyczyćPożyczył bratu pieniądze.
udzielićLekarz udzielił kobiecie pomocy.
Знахідний

kogo/co?
ДієсловоПриклади використання
czytaćCzytał książkę.
jeśćCodziennie jemy zupę.
kupićKoleżanka kupiła sukienkę.
miećSiostra ma wizytę u lekarza.
odkurzaćMagda odkurza pokój.
pićRano piję herbatę.
pisaćCzęsto piszę listy.
prasowaćTeraz prasuję koszulę.
planowaćJuż planuję urlop.
prosićProszę kotlet i ziemniaki.
rezerwowaćWczoraj zarezerwowałem hotel.
włożyćBeata włożyła nową sukienkę.
zmywaćPo kolacji zmywałam naczynia.
Орудний

kim/czym?
ДієсловоПриклади використання
jechaćDo teatru jedziemy taksówką.
leciećNad morze lecimy samolotem.
mieszkaćTomek mieszka z rodzicami.
rozmawiaćRozmawialiśmy z sekretarką.
Місцевий

o kim/czym?
ДієсловоПриклади використання
czytaćChętnie czytał o podróżach.
marzyćAnna marzyła o wakacjach.
myślećCały dzień myślał o lekcji.
pamiętaćDziewczyna pamiętała o spotkaniu.

Додаток, який у стверджувальному реченні має форму знахідного відмінка, у заперечному реченні набуває форми родового відмінка.

Стверджувальні речення — знахідний відмінок (kogo/co?)Заперечні речення — родовий відмінок (kogo/czego?)
Wczoraj jadłem kolację.Wczoraj nie jadłem kolacji.
Lubię lody.Nie lubię lodów.
Mam nowy krawat.Nie mam nowego krawatu.
Siostra robi zakupy.Siostra nie robi zakupów.
On zna ten adres.On nie zna tego adresu.

Зв’язок між прикметником та іменником

Прикметник узгоджується з іменником, тобто виступає в такому ж самому роді, числі та відмінку, що і іменник. У формі однини прикметник має три родові форми: чоловічого роду, наприклад nowy dom, жіночого роду, наприклад nowa sukienka, середнього роду, наприклад nowe okno. У множині має лише дві форми: чоловічо-особові (для іменників, що називають чоловіків або осіб різної статі), наприклад nowi pracownicy, і нечоловічо-особовіу (для всіх інших іменників), наприклад nowe meble, nowe sukienki, nowe okna.

Прикметники та іменники відмінюються за різними схемами та мають різні закінчення.

Однина
чоловічий ріджіночий рідсередній рід
Називний
kto/co?
nowy pracownik
nowy dom
nowa sukienkanowe okno
Родовий
kogo/czego?
nowego pracownika
nowego domu
nowej sukienkinowego okna
Давальний
komu/czemu?
nowemu pracownikowi
nowemu domowi
nowej sukiencenowemu oknu
Знахідний
kogo/co?
nowego pracownika
nowy dom
nową sukienkęnowe okno
Орудний
kim/czym?
nowym pracownikiem
nowym domem
nową sukienkąnowym oknem
Місцевий
o kim/czym?
(o) nowym pracowniku
(o) nowym domu
(o) nowej sukience(o) nowym oknie
Множина
чоловічо-особова форманечоловічо-особова форма
Називний
kto/co?
nowi pracownicynowe domy / sukienki / okna
Родовий
kogo/czego?
nowych pracownikównowych domów / sukienek / okien
Давальний
komu/czemu?
nowym pracownikomnowym domom / sukienkom / oknom
Знахідний
kogo/co?
nowych pracownikównowe domy /sukienki / okna
Орудний
kim/czym?
nowymi pracownikaminowymi domami / sukienkami / oknami
Місцевий
o kim/czym?
(o) nowych pracownikach(w) nowych domach / sukienkach / oknach

У знахідному відмінку однини чоловічого роду пара прикметник плюс іменник істота (називає людей і тварин) має форму родового відмінка, наприклад Widziałem nowego pracownika firmy. On ma dużego psa. Поєднання прикметника та іменника неістоти у знахідному відмінку дорівнює формам називного відмінка, наприклад, Widziałem nowy dom Marka.

У знахідному відмінку множини пара прикметник плюс іменник у чоловічо-особовій формі (називає чоловіків чи осіб різної статі) набуває форми родового відмінка, наприклад Poznałam nowych pracowników z Polski.. Усі інші іменники та прикметники, які до них відносяться, мають форму називного відмінка, наприклад W zoo widzieliśmy lwy afrykańskie. Magda kupiła nowe sukienki.

Таким самим чином — узгодження за родами, числами та відмінками — з іменником поєднуються інші означення, виражені:

 • присвійним займенником, наприклад twój brat, nasza rodzina, moje mieszkanie
 • вказівним займенником, наприклад ten rower, ta dziewczyna, te imieniny
 • питальним займенником, наприклад jaki koncert? jaka pogoda? jakie spodnie?
 • порядковим числівником, наприклад pierwszy rok, piąta godzina, trzecie miejsce

Перелічені займенники та порядкові числівники відміняються як прикметники, наприклад Poznałam twojego nowego dyrektora. Jej córka chodzi do czwartej klasy. W tym nowym mieszkaniu jest więcej miejsca.

Місце займенників та порядкових числівників у реченні чітко визначене, вони завжди стоять перед іменником, наприклад mój telefon, ta restauracja, pierwsze danie.

Порядок прикметника залежить від його значення. Якщо він називає непостійну (якісну) ознаку, він передує іменнику, наприклад świeży sok, czysta woda, nowy telefon; якщо він називає постійну (видову) ознаку, то стоїть після іменника, наприклад: sok pomarańczowy, woda gazowana, telefon komórkowy.

Взаємозв’язок іменника з іменником у родовому відмінку

В ролі означення може виступати інший іменник, наприклад rzeka Wisła, książka nauczycielki, sok z jabłek. Таке означення найчастіше виступає в родовому відмінку і є незмінним, наприклад książka nauczycielki, książki nauczycielki, książce nauczycielki, książkę nauczycielki.

Означення в родовому відмінку має такі закінчення:

Однина
чоловічий ріджіночий рідсередній рід
a
u
telefon brata
szklanka cukru
y
i
filiżanka kawy
pokój córki
abutelka wina
Множина
чоловічий ріджіночий рідсередній рід
ów
i/-y
puszka ananasów
grupa nauczycieli

i/-y
kilo truskawek
kilo pomarańczy
kilogram jabłek

Означення в родовому відмінку має різні значення і відповідає на різні запитання. Найбільш поширені:

 • має якісне значення і відповідає на питання jaki/jaka/jakie?, наприклад język gestów, koncert muzyki klasycznej, miejsce spotkań.
 • називає приналежність і відповідає на питання czyj/czyja/czyje?, наприклад dom rodziców, pokój córki, powieść Olgi Tokarczuk.
 • стоїть після іменників, що називають кількість і відповідає на питання czego?, наприклад szklanka cukru, filiżanka kawy, kilogram jabłek.

Зв’язок числівника з іменником

Форма числівника в поєднанні з іменником залежить від числа, яке він називає, і від роду іменника, до якого він відноситься.

Числівник jeden має три родові форми і поєднується з іменником у називному відмінку однини, наприклад jeden samochód, jedna książka, jedno okno.

Числівник dwa має кілька різних родових форм.

чоловічо-особова формаr. niemęskoosobowy i nijakiжіночий рід
dwaj pracownicy
dwóch/dwu pracowników
dwa złote, dwa oknadwie książki**

Форми dwa і dwie поєднуються з іменником у називному відмінку множини, наприклад dwa samochody, dwie siostry. У формі чоловічо-особовій, коли ми говоримо про чоловіків чи осіб різної статі, числівник має дві форми. Форма dwaj поєднується з іменником у називному відмінку множини, наприклад dwaj synowie, dwaj pasażerowie, тоді як форми dwóch/dwu поєднується з іменником у родовому відмінку множини, наприклад dwóch synów, dwóch pasażerów.

Числівники trzy і cztery мають дві родові форми: чоловічо-особову і нечоловічо-особову.

чоловічо-особова форманечоловічо-особова форма
trzej/czterej projektancitrzy/cztery złote / książki / okna
trzech/czterech pojektantów

Форми нечоловічо-особові trzy ​​та cztery поєднуються з іменником у називному відмінку множини, наприклад trzy złote, cztery jabłka.

Для чоловічо-особових форм є дві форми. Форми trzej і czterej поєднуються з іменниками в називному відмінку множині, напр. trzej synowie, czterej pasażerowie, тоді як форми trzech і czterech поєднуються з іменником у родовому відмінку множини, напр. trzech synów, czterech pasażerów.

Числівники, що називають числа від 5 до 900 виступають у двох формах: чоловічо-особові та нечоловічо-особовій. Обидві форми поєднуються з іменниками в родовому відмінку множини.

чоловічо-особова форманечоловічо-особова форма
pięciu lekarzystu pracowników
pięć psów / książek / okiensto złotych / groszy/ książek

Якщо складений числівник закінчується словом jeden, то це слово завжди незмінне і поєднується з іменником у родовому відмінку множини, наприклад dwudziestu jeden uczniów, sto pięćdziesiąt jeden książek.

Іменники в родовому відмінку множини мають такі закінчення.

чоловічий ріджіночий рідсередній рід
ów
i/-y
pięciu projektantów
dziesięć groszy

i/-y
dwieście kobiet
pięć kawiarni
dwadzieścia jabłek

Складносурядні речення

Складносурядні речення складаються з двох речень, які доповнюють одне одного за значенням, але граматично не залежать одне від одного. Вони можуть бути поєднані безпосередньо, наприклад Piła kawę, czytała książkę, або за допомогою сполучників, таких як Piła kawę i czytała książkę. Сполучники виражають різні смислові зв’язки між цими реченнями.

Виділяємо кілька типів складносурядних речень, в яких виступають відповідні сполучники.

Тип реченняСемантичний зв’язок між реченнямиСполучникиПриклад речення
єднальнізміст простих речень пов’язаний між собоюi, orazŚwieciło słońce i było bardzo ciepło.
зіставнізміст простих речень взаємно виключаєтьсяalbo, lub, czyIdziesz z nami, czy zostajesz?
протиставнізміст простих речень протиставляється одне одномуale, lecz, jednak, natomiast, aKupiłem dobre prezenty, ale spóźniłem się na lekcję.
наслідковізміст другого речення випливає зі змісту першогоwięc, dlatego, zatemBędzie padał deszcz, dlatego nie jedziemy na wycieczkę rowerową.

Головні члени речення: присудок — Сучасна українська мова — Українська мова — Каталог статей

Присудок

(головний член двоскладного речення, який виражає предикативну ознаку того, що називає підмет: дію, стан, властивість;

присудок стверджує або заперечує щось у реченні і відповідає на питання що робить предмет? що з ним робиться? яким він є? тощо )

 

 

Присудок

Узгоджений

(граматично залежить від підмета у формах особи, числа, роду)

Неузгоджений

(морфологічна форма присудка граматично не залежить від підмета)

Над вікном звисало мереживо дикого винограду. І роси, і птиці, і трави з зорею вітають мене.

А дід ні гугу: і за поріг не виходить. Я  їй розказувати, а вона сміятись та радіти. Лисичка хап – і у кущі мерщій.

 

Простий дієслівний присудок

№ п/п

Засіб вираження

Приклад

1

дієслово у формі теперішнього, минулого і майбутнього часів, наказового та умовного способів

Ластівки тікають із Європи.

Не знав, не знав звіздар гостробородий, що в антисвіті є антизірки. Я буду крізь сльози сміятись. Ти не йди в пишний дім, де музика бринить. О, швидше б день палкий погас.

2

усіченою і незмінюваною дієслівною формою (вигуково-дієслівною формою) типу бух, бах, стук, блись, хап, скік, зирк та ін., які набувають в тексті дієслів минулого часу доконаного виду

Аж двері рип у хату із сіней. Олень знову стук та стук. А клямка у мене перед носом стриб-стриб, клац-клац, а сніг у щілини птак-птак

3

фразеологічні сполучення слів

Софія мала рацію. Софія не відривала очей від берега. Потупивши очі, Вадим пік раків.

4

інфінітив або інфінітивний демінутив

Тоді вона мене цілувати. Я їй розказувати, а вона сміятись та радіти. Отака серйозна тема, а ви хахоньки.

простий дієслівний присудок може бути ускладнений

5

часткою (насамперед порівняльною як, мов, ніби, наче, немовби) або займенником себе в ролі частки

Богдан тихцем увійшов до хати, ступнув пару кроків і, за щось зачепившись, ледве не розтягнувся на долівці. Коли як вискочать з двору дві собаки. А журавлі летять собі на той бік ключами. От собі й читаю, що на скелі наковано.

6

синсемантичним (напівповнозначним) дієсловом

А ми взяли та й збудували в майбутнє калиновий міст. А я взяла і вигадала свято – тебе, моя поезіє, тебе!

7

повторенням тієї самої форми дієслова

Співала, співала пташечка, та й затихла.

8

повторенням однокореневих слів

Хто їй скаже-перекаже про мою журбу.

9

Дієсловом та однокореневим іменником в О.в.

Валом валять парубки в хату.

10

синонімічними дієсловами

Під білим вікном у місячному платті спить-мріє груша.

11

однією часовою чи способовою дієслівною формою  у значенні іншої

То збоку ускубне, то спереду поцупить. Прийди Тарас вчасно, все було б добре.

12

описовим дієслівно-іменним зворотом, що формується навколо слів типу робити, мати, наддавати, віддавати, справляти, чинити, стати, виявляти, мати, зазнавати, набувати, діставати, прийти

Ворог чинив дедалі упертіший опір. Правдою слово багате мені надавало наснаги.

У двоскладних реченнях використовуються нульові присудки (що позбавлені формальних ознак) з лексичним значенням:

а) місцезнаходження. перебування кого-небудь або чого-небудь у просторі: За вікном туман холодний. Навсібіч – море, океан, шторми, бурани. Над Києвом золотий гомін, і голуби, і сонце. Найдорожче і найважче попереду. Санітарні підводи внизу ліворуч.

б) руху (в еліптичних реченнях): По  блакитному степу вороний вітер. До островів нових, незнаних!

 

Складений дієслівний присудок

(інфінітив + особові форми дієслова в ролі зв’язок або присудковий прикметник із модальним значенням)

№ п/п

Значення

Приклад

Із допоміжними фазовими дієсловами

1

Початок дії (почати, прийнятися, приступити, пуститися, взятися, знаходитися, кинутися, стати, піти в значенні почати)

Дніпром починала вже йти осіння крига. Раніше почало вставати сонце, щиріше доглядати землю. Я вірші став писать під вечір золотий. А гостра коса вже пішла зрізувати гостру ячмінну гриву.

2

Тривалість дії (продовжувати, лишатися, залишатися, зоставатися тощо)

По інерції поїзд продовжував іти. М’який лапастий сніг не переставав падати. І залишився стояти дуб на злість усім вітрам і грозам.

3

Закінчення дії (закінчувати, перестати, припинити, кинути та ін.)

Глибокі виразки у серці перестали нити-боліти. Вона скінчила писати свою повість. Навіть худоба перестала пастися.

Із допоміжними модальними дієсловами

1

Можливість/неможливість, повинність, необхідність дії, стану, процесу (могти, мати, мустити, вміти, встигнути та ін. )

Що може душу сколихнуть рабу? Не може при добрі той жить, хто хоче злу й добру служить. Я щось маю розпитати. У рамках теперішньої політики заощадження ми мусили скоротити десять відсотків посад. Грицько вбив собі ногу і мусив сидіти.

2

Волевиявлення (бажати. воліти, хотіти, прагнути, надумати, готуватися, націлюватися, скалічуватись, наважитись, намагатись тощо)

Я хочу бачити світ розплющеними очима. Я прагну усю мою тугу в єдине слово зложити.

3

Суб’єктно-емоційної оціки (любити, ненавидіти, боятися та ін.)

Усі любили послухати казку. Боявся тільки починати, бо мало було надії, що пощатить.

4

Міри, ступеня вияву дії (навчитися, звикнути, пристосуватися тощо)

Ми звикли друзів зустрічати на повну глибину сердець.

5

Мисленнєво-психічного стану людини (думати, мріяти, соромитися, боятися та ін.)

Дівчина, як видно, соромиться йому розповісти правду.

6

Дієслівні фразеологічні (усталені) сполуки, переважно на основі дієслова мати: мати можливість, мати намір, мати нагоду, мати змогу, мати звичку, мати право; не в силі, не в змозі тощо

І тоді вони мали право скаржитись, вимагати співчуття і допомоги. Ти матимеш згоду перевірити кожен мій запис. Хлопець дав згоду співати в заводськім хорі. Ми нічого спинити не в силі. Крім цього, Левко порадив йому те, чого сам ніяк не міг зібратися зробити – оглянути місто. Андрій Григорович терпіть не міг їздити з великим багажем.

7

Предикативні прикметники повної і короткої форми або дієприкметник: схильний, здатний, спроможний, повинен, рад, ладен, змушений, зобов’язаний тощо

Ніхто не повинен говорити того, крім мене. Я ж був готов за ті стіни вмирати. Про дідуся хлопець щовечора ладен їм розповідати. Ніхто не годен віщі барви вбити, дароване мені святим чуттям.

 

Складений іменний присудок

(дієслово-зв’язка + іменна частина(іменник, прикметник, дієприкметник, числівник чи займенник))

№ п/п

Засіб вираження

Приклад

1

Власне зв’язки бути, становити, являти собою

Хай кожна мить життя вам буде дорога. Місто було сповите спекою і духотою. Вечір і справді був чудовий.

*У минулому і майбутньому часі, умовному і наказовому способі зв’язка бути вживається регулярно.

Хлину тому був я чародій. Безмовний був світ. Там, на землі, щось падало, цвіло, було рожеве, синє і зелене.

2

Прийменниково-іменникова сполука у З.в.

Він був у мене за головного помічника. Згадайте – був я вам за тата.

Моделі складеного присудка з нульовою зв’язкою

Дієслово-зв’язка бути в теперішньому часі здебільшого має нульову форму:

Зелений Київ наш. Дуби поважні, а ясен, клен, і явір гордовиті.

В науковому стилі слово є переважно не опускається:

Цю групу можна вирізьбити на піраміді, бо вона є синтез і натхнення.

1

Нуль-зв’язка + іменник в Н.в.

 

— часто при нульовій зв’язці до складу присудка входять частки це, то, ось;

— при іменному складеному присудку в Н.в. часто вживаються слова як, мов, наче, неначе

Я не співець чудової природи з холодною байдужістю її. Наш народ – океан. Чумацький шлях – шлях твої пращурів, що проходили тут чумаками в чорних дьогтярних сорочках.

Світлі вчинки – то наші мечі. Лукія – ось його щедра молодість.

 

Він для них як сподвижник Магеллана. Дід Горобець мовби кремінь.

2

Нуль-зв’язка + іменник в Р.в.

Комбат про тебе хорошої думки.

3

Нуль-зв’язка + іменна частина в З.в. з прийменником

Вже й баба йому за космонавта.

4

Нуль-зв’язка + іменна частина в О.в.

Критика критикою, а тон тоном.

5

Нуль-зв’язка + іменна частина в М.в.

Зал в огнях, кружляють пари, хвилі музики пливуть. Село в снігах, і стежка ані руш.

6

Нуль-зв’язка + прикметник (або прикметник + займенник або частка)

 

Нуль-зв’язка + займенниковий прикметник в Н.в.

Нуль-зв’язка + прикметник + іменник з послабленим значенням (різні назви істот і неістот – чоловік, хлопець. дівчина, людина, справа, річ, час, день, пора та ін.)

Цей ліс живий. У нього добрі очі.  

Сьогодні я такий щасливий, мов вийшов хлопчиком на шлях. Ти дивись, який він непошативий! – звернувся Січкар до Варчука.

Там даль не така, як у нас на країні. Тут кожний камінь – мій, і кожний подих – мій!

 

А сам він хлопець славний, сумирний. Та надіятись на цю людину – справа марна.

7

Нуль-зв’язка + числівник (кількісний або порядковий)

Я наче сам один на великому світі.

8

Нуль-зв’язка + прислівник

Полон – це гірше, ніж смерть.

9

Нуль-зв’язка + фразеологізм

Сон рябої кобили все це.

Складний (подвійний) присудок

(стосовно підмета перебуває в подвійному предикативному зв’язку; обов’язково стосується підмета – назви особи)

Засіб вираження: дієслово зі значенням руху чи стану (іти, прийти, ходити, стояти, сидіти, лежати тощо) + прикметник або дієприкметник (рідше – займенник у Н.в. чи в О.в.)

Приклад: Гайсин ще довго сидів ошалешений. (Гайсин сидів + Гайсин ошалешений)

Я йшов останнім і думав про діда Платона. (Я йшов + я останній)

Мирослава стояла біля будинку сумна, задумана. ()Мирослава стояла + Мирослава сумна, задумана)

 

Трикомпонентні присудки

(утворюються ускладненими формами складеного дієслівного і складеного іменного присудків)

Найуживаніші моделі:

 1. Допоміжне модальне дієслово + дієслово-зв’язка + предикативний член (іменник, прикметник, числівник, займенник): Поет не може бути власністю. Поезія повинна бути чистою.
 2. Допоміжне модальне дієслово + інфінітив + інфінітив: Ти можеш спробувати стати на руки, у тебе м’який килим на долівці.
 3. Дієслово-зв’язка + предикативний член + інфінітив: Хлопці ладні були репетирувати п’єсу хоч до ранку.

Варто знати:

* Слова можна, треба, потрібно, слід, варто, неможливо, повинен у поєднанні з неозначеною формою (або й самі), а також слово нема (немає) завжди виступають присудками.

До чистої мети треба йти чистою дорогою.

Дюдині треба, щоб її робота залишалася після неї самої жити.

Де нема святої волі, не буде там добра ніколи.

 

* Іноді, щоб визначити присудок, усе речення слід поставити в минулий час – тоді в присудку з’явиться дієслово-зв’язка був, було, була, були.

На лугах уже трави сонцем, соками, вітром (були) напоєні.

Ніч (була) наче озеро в берегах неба.

Його слово – (було) закон.

 

Присудок. Види присудків

Увага! Тренувальні тести з теми!

Запускаємо Youtube канал «Світу слова» — приєднуйся!

 

  Підготовка до ЗНО з української мови та літератури
індивідуально і в групах від автора сайту «Світ слова»
Запис за телефоном (viber)  0664302060

Простий дієслівний присудок виражається дієсловом дійсного, умовного (б), наказового способів, а також інколи інфінітивом: Чи не пішли б ми додому?

 

Складений іменний присудок: дієслово-зв’язка +іменна частина присудка

Дієслово-зв’язка: бути, стати, здаватися, вважатися, робитися, лишатися, називатися,

є (може бути пропущена – тоді ставиться тире). Правило нижче.

Іменна частина присудка:

1. іменник: Київ – столиця України.

2. займенник: Край наш став не той.

3. прикметник: Андрійко був кучерявим.

4. дієприкметник: Повітря було напоєне пахощами.

5. числівник: Ми стали першими.

6. як, мов, що, наче, ніби + іменник: Була ти наче лісова царівна.

 

Тире між підметом і присудком:

1. присудок іменник, кількісний числівник: Два на два – чотири.

2. присудок (підмет) – інфінітив: Керуватипередбачати.

3. це, оце, то, ось, значить + іменник: Приятель – то скарб.

4. Підмет «це, то». То – кремінь, а не чоловік.

Тире між підметом і присудком не ставиться:

1. присудок (підмет) – особовий, питальний займенник: Ми учні.

2. як, мов, що, наче, ніби + іменник: Спогад як блискавка.

3. присудок – прикметник: Ранок туманний.

4. заперечний присудок виражений іменником: Кров не вода.

5. неузгоджене означення, що стосується присудка+присудок: Петро мені товариш.

6. присудок +підмет: Хороша штука життя.

 

 

 

Складений дієслівний присудок: допоміжне дієслово + інфінітив.

Допоміжні дієслова: стати, почати, продовжувати, завершити, збиратися, могти, уміти, мати, бажати.

Увага! Дієслово «бути» ніколи не буде в складі складеного дієслівного присудка, оскільки воно творить складену форму майбутнього часу: буду робити – робитиму. Такий присудок завжди простий.

У ролі допоміжних дієслів можуть інколи виступати:

прикметники: рад (радий ), щасливий, готовий, згоден, спроможний,

дієприкметники: змушений, зобов’язаний;

прислівники: можна, необхідно, треба, слід.

Ще звечора почало десь гуркотати.

До чистої мети треба йти чистою дорогою.

 

Увага! Тренувальні тести з теми!

Запускаємо Youtube канал «Світу слова» — приєднуйся!

 

Читайте також інші теми розділу «Фонетика» та «Лексикологія. Фразеологія», «Будова слова.Словотвір» згідно вимог ЗНО.

автор — Леся Скорик © «Світ слова»

Razzies аннулируют награду Брюса Уиллиса за худшее выступление после диагноза афазии

NEWТеперь вы можете слушать статьи Fox News!

The Razzie Awards, организация сатирических премий, которая награждает актеров и фильмы за некачественную работу, отменила награду за худшее выступление, которую она присудила Брюсу Уиллису после того, как семья актера сообщила, что он страдает афазией, состоянием, которое может повлиять на когнитивные функции человека.

Брюс Уиллис на Comedy Central Roast of Bruce Willis в Hollywood Palladium 14 июля 2018 года в Лос-Анджелесе, Калифорния.(Rich Fury/Getty Images)

«Если чье-то состояние здоровья является фактором, влияющим на принятие им решений и/или его работу, мы признаем, что давать ему Razzie неуместно», — заявили Джон Уилсон и Мо Мерфи, соратники. — говорится в заявлении основателей премии Razzie Awards.

The Razzies учредили специальную наградную категорию для мистера Уиллиса под названием «Худшее выступление Брюса Уиллиса в фильме 2021 года». Мистер Уиллис, сыгравший в прошлом году в восьми фильмах, получил награду за роль в фильме «Космический грех.

«Раззи искренне сожалеют о диагностированном состоянии Брюса Уиллиса», — написала группа в Твиттере в среду. «Возможно, это объясняет, почему он хотел уйти с треском в 2021 году. Наши наилучшие пожелания Брюсу и его семье».

«Чтобы уточнить, мы узнали о диагнозе Уиллиса в то же время, что и все остальные… только сегодня утром», группа добавила . Твит группы с извинениями за состояние мистера Уиллиса вызвал негативную реакцию со стороны других пользователей Твиттера. Брюс Уиллис и Эмма Хеминг на премьере фильма «Стекло» в Нью-Йорке в театре SVA 15 января 2019 года в Нью-Йорке.(Dia Dipasupil/WireImage)

Семья 67-летнего мистера Уиллиса раскрыла его диагноз в серии из постов в Instagram в среду и заявила, что актер отходит от своей карьеры.

БРЮС УИЛЛИС И ЖЕСТОКОСТЬ АПФАЗИИ

«Мы всей семьей хотим сообщить замечательным сторонникам Брюса, что у нашего любимого Брюса возникли некоторые проблемы со здоровьем, и недавно у него диагностировали афазию, которая влияет на его когнитивные способности. », — говорится в заявлении семьи.

Брюс Уиллис выходит на сцену на панелях Universal Pictures «Стекло» и «Хэллоуин» во время Comic-Con International 2018 в конференц-центре Сан-Диего 20 июля 2018 года в Сан-Диего, Калифорния. (Альберт Л. Ортега/Getty Images)

Афазия — это языковое расстройство, которое может повлиять на произношение и речь человека. Состояние может быть вызвано целым рядом событий, от травмы головы до опухоли головного мозга, говорят в Национальном институте здравоохранения. Семья мистера Уиллиса не сообщила, как у него развилось это заболевание.

БРЮС УИЛЛИС ОБНАРУЖИЛ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ, ПОТЕРЮ ПАМЯТИ НА СЪЕМКАХ ФИЛЬМА ДО ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБ АФАЗИИ: СДЕЛАТЕЛИ ФИЛЬМОВ .» Группа заявила, что обнаружила, что обращение режиссера Стэнли Кубрика с г-жой Дюваль во время съемок повлияло на игру актрисы.

Премия «Золотая малина», или «Рази», обычно проводится за день до вручения «Оскара».Группа награждает то, что они называют худшими выступлениями в киноиндустрии. В прошлую субботу состоялась 42-я ежегодная церемония вручения премии «Золотая малина».

НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ, ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ ПРИЛОЖЕНИЕ FOX NEWS

Среди других лауреатов премии Razzie Awards был Леброн Джеймс как худший актер в фильме «Космический джем: новое наследие». «Диана: мюзикл» на Netflix Inc. был признан худшим фильмом.

Премия Грэмми, всегда непредсказуемая, встречает новые сюрпризы

В этом году церемония вручения премии Грэмми должна была вернуться в нормальное русло.В 2021 году пандемия задержала церемонию на шесть недель и вынудила организаторов устроить урезанное шоу на открытом воздухе без публики, которое очаровало критиков своим интимным видом, но имело анемичные рейтинги.

В этом году, после очередной задержки — на этот раз из-за варианта Omicron — 64-я ежегодная церемония вручения Грэмми впервые переехала в Лас-Вегас и будет транслироваться CBS в воскресенье вечером с MGM Grand Garden Arena. Но последовала масса дополнительных осложнений. Канье Уэсту запретили выступать из-за его тревожного поведения в сети.Тейлор Хокинс из Foo Fighters, который должен был выступить на церемонии, умер во время тура.

А затем, на церемонии вручения «Оскара» в воскресенье, Уилл Смит ударил Криса Рока на сцене, инцидент, который попал в заголовки газет по всему миру и вызвал новое внимание к тому, как организаторы крупных премий должны разрешать ссоры между звездами в прямом эфире.

Даже несмотря на эти сюрпризы — и после многих лет споров в Академии звукозаписи, некоммерческой организации, стоящей за «Грэмми», — продюсеры говорят, что готовы ко всему и работали над созданием нового образа для шоу.На церемонии снова соберутся зрители на арене и будут представлены полномасштабные выступления таких звезд, как Оливия Родриго, Силк Соник, Билли Айлиш, Джей Бэлвин, Кэрри Андервуд, Джон Ледженд и Лил Нас Икс. Другие основные моменты включают дань уважения Стивену Сондхейму и момент наблюдения за войной на Украине. Тревор Ноа возвращается в качестве ведущего.

Наиболее пристальное внимание уделяется тому, сможет ли Родриго, 19-летняя певица и актриса, чья песня «Водительские права» стала сенсацией в прошлом году, получить четыре главные награды: альбом, запись и песня года, а также лучший новый художник.Ее конкуренты варьируются от мастера мемов Lil Nas X до 95-летнего Тони Беннета, который претендует на «Love for Sale», альбом Коула Портера с Леди Гагой. Главный номинант в этом году — Джон Батист из «Позднего шоу со Стивеном Колбертом», получивший 11 номинаций.

В прошлом году Бен Уинстон, занявший пост продюсера «Грэмми» после четырех десятилетий работы Кеном Эрлихом, получил признание за новые штрихи, такие как выступления в туре и видеофрагменты, раскрывающие предысторию номинантов на запись. года, который незаметно заменил альбом года как самую желанную награду Грэмми.

Путеводитель по церемонии вручения премии «Грэмми» 2022 года

Церемония, первоначально запланированная на 31 января, была отложена второй год подряд из-за Covid и теперь назначена на 3 апреля.

Некоторые из этих производственных решений были необходимостью телевидения эпохи пандемии. Но в интервью Уинстон сказал, что даже в обстановке арены он хотел сохранить ощущение интимности и повествования прошлого года. В воскресном шоу будут представлены закулисные работники возрожденной концертной индустрии, а на крыше MGM Grand будут представлены номинанты некоторых из десятков категорий Грэмми, редко появляющихся на телевидении.(Из 86 наград все, кроме восьми или девяти, вручаются во время быстрой церемонии ранее в тот же день.) это затрагивало темы и не было просто концертом одной песни, следующей за другой, останется и в этом году».

Радж Капур, шоураннер этого года, сказал, что даже расположение сцены — она была опущена примерно на три фута — будет способствовать более тесному контакту со зрителем.(Капур является исполнительным продюсером шоу вместе с Уинстоном и Джесси Коллинз.) Тем не менее, некоторые меры Covid будут очевидны для зрителей. Номинированные артисты будут разделены в зоне отдыха в стиле бистро, а количество людей, которые будут принимать награды у микрофона, будет сокращено.

За несколько дней до шоу остается неясным, кто будет выступать и даже какие звезды могут присутствовать. После смерти Хокинса 25 марта продюсеры спешат отдать дань памяти барабанщику.Два члена к-поп группы BTS недавно дали положительный результат на Covid-19, что поднимает вопрос о том, как группа справится со своим запланированным выступлением.

Академия звукозаписи не прокомментировала BTS, а представители группы не ответили на вопросы о ее планах. Foo Fighters, номинированные на три награды, отменили запланированное выступление.

Самой большой неожиданностью может быть Уэст, чье приглашение выступить было отозвано после шквала тревожных действий в Интернете, направленных на его бывшую жену Ким Кардашьян и Ноя.Но Уэст по-прежнему претендует на пять наград, включая «Альбом года» за «Donda». Представитель Академии звукозаписи сказал, что после эпизода на «Оскаре» «есть планы на различные сценарии».

Для академии гладкая церемония особенно важна после многих лет жалоб от артистов и инсайдеров индустрии на процесс награждения и собственное управление академией. Такие звезды, как Уэст, Дрейк, The Weeknd и Diddy, раскритиковали «Грэмми» за плохую репутацию награждения чернокожих артистов в высших категориях и непрозрачные процедуры голосования.

Академия предприняла шаги для решения этих проблем, но еще неизвестно, будет ли этого достаточно, чтобы подавить инакомыслие. В прошлом году он отказался от давнего использования анонимных комитетов по отбору для определения многих кандидатов, что Weeknd и другие назвали несправедливым. Тем не менее, всего за день до того, как в ноябре был объявлен список участников этого года, правила академии были изменены, чтобы добавить два места в бюллетень для голосования в четырех лучших категориях, что позволило таким звездам, как Уэст, Тейлор Свифт и Лил Нас Икс, получить номинации.Через несколько дней Дрейк отказался от участия в двух категориях рэпа, в которых он был номинирован, хотя и не дал никаких объяснений.

Харви Мейсон-младший, исполнительный директор академии, сказал в интервью, что академия работает над восстановлением доверия среди своих членов. «Я надеюсь, — сказал он, — что мы заслужим доверие всех недоверчивых».

Пока что музыкальный мир, кажется, готов дать академии презумпцию невиновности.

«Проблема с такими учреждениями, как «Грэмми», заключается в том, что всегда есть чувство ностальгии и традиции, поэтому изменения, как правило, происходят немного медленнее», — сказал Гази, основатель независимой музыкальной компании Empire.«Но некоторые из разговоров, которые у нас были, были обнадеживающими».

Вилли Стиггерс, известный как Пророк, артист-менеджер и сопредседатель Black Music Action Coalition, сказал, что верит лидерам Грэмми в их стремлении поощрять разнообразие внутри организации. «Академия звукозаписи — это отражение американского общества, — сказал он. «Потребуется больше года или двух, чтобы распаковать все это».

Одна из областей, в которой премия Грэмми и музыкальная индустрия в целом демонстрируют упорное отсутствие прогресса, — это продвижение женщин-создателей.На этой неделе последний выпуск ежегодного исследования, проведенного Инициативой Анненберга по включению в Университет Южной Калифорнии, показал, что кредиты для женщин в поп-музыке практически не изменились за последнее десятилетие. В прошлом году только 23,3% признанных артистов среди 100 лучших песен были женщинами, в то время как спонсируемое Грэмми обещание от 2019 года нанимать больше женщин-продюсеров и инженеров почти не повлияло, как показало исследование.

«Несмотря на отраслевую активность и пропагандистскую деятельность, с 2012 года положение женщин в популярных чартах практически не изменилось», — Стейси Л.Об этом говорится в заявлении Смита, одного из авторов исследования.

Большие дебаты в музыкальной индустрии вырисовываются по поводу ценности Грэмми — и всех наград — в эпоху фрагментарного просмотра и снижения рейтингов. В прошлом году «Грэмми» собрало всего 8,8 миллиона зрителей, что стало худшим результатом за всю историю, а выгоды от продаж, которыми артисты и звукозаписывающие компании раньше пользовались благодаря заметному выступлению на «Грэмми», почти исчезли.

По словам Уилла Пейджа, экономиста, изучающего музыкальную индустрию, двухнедельный прирост продаж после того, как Адель выиграла альбом года в 2012 году за «21», составил 1 миллион долларов в виде предполагаемых гонораров артистов, в то время как победа Свифт в прошлом году за «Фольклор» принесла ей всего 50 000 долларов.«Суровая реальность сегодняшнего дня такова, что победа над судьями не обязательно означает победу над потребителями», — сказал Пейдж.

Однако для продюсеров телешоу императивом является сохранение свежести события. И они говорят, что готовы к этому.

«Вещи могут устареть, — сказал Уинстон, — если они останутся прежними».

Уилл Смит уходит из Академии после того, как Крис Рок получил пощечину на «Оскаре» – The Hollywood Reporter

После удара Криса Рока на сцене во время вручения «Оскара» Уилл Смит заявил в пятницу, что уходит из Академии кинематографических искусств и наук.

В заявлении, полученном The Hollywood Reporter , Смит сказал, что он убит горем и примет все последствия своего поведения во время воскресной церемонии.

«Мои действия на 94-й церемонии вручения премии «Оскар» были шокирующими, болезненными и непростительными. Список тех, кого я обидел, длинный и включает в себя Криса, его семью, многих моих дорогих друзей и близких, всех присутствующих и мировую аудиторию дома», — сказал Смит. «Я предал доверие Академии.Я лишил других номинантов и победителей возможности отпраздновать и прославиться за их выдающуюся работу. Я убит горем. Я хочу снова сосредоточить внимание на тех, кто заслуживает внимания своими достижениями, и позволить Академии вернуться к невероятной работе, которую она делает для поддержки творчества и артистизма в кино».

Ранее на этой неделе Академия начала дисциплинарное производство против Смита после заседания совета управляющих и выпустила заявление, в котором говорится, что Смита попросили покинуть шоу после пощечины, но он отказался.В заявлении не приводится подробностей, но признается, что Академия «могла бы поступить иначе». Один из членов правления сказал THR  , что до сих пор не ясно, кто попросил Смита уйти или последовательность событий, в то время как два других источника заявили, что никогда не обращались напрямую к актеру.

Отставка

Смита означает, что он больше не может голосовать за «Оскар», но он по-прежнему может быть номинирован на премию «Оскар», присутствовать на будущих церемониях и сохранить завоеванную им статую.Тем не менее, формальная проверка Академии будет продолжена.

«Мы получили и приняли немедленную отставку г-на Уилла Смита из Академии кинематографических искусств и наук», — говорится в заявлении Академии. «Мы продолжим наше дисциплинарное разбирательство против г-на Смита за нарушение Стандартов поведения Академии в преддверии нашего следующего запланированного заседания правления 18 апреля».

Актер сказал в своем заявлении в пятницу, что он ответил на уведомление о дисциплинарном слушании Академии и «полностью примет любые последствия» своего поведения.

Рок представлял лучший документальный фильм на «Оскаре» в воскресенье, когда он снял G.I. Джейн шутка о жене Смита, Джаде Пинкетт-Смит, у которой бритая голова (у актрисы алопеция). После этого Смит вышел на сцену, дал Року пощечину, а затем вернулся на свое место, где крикнул комику, чтобы имя его жены не звучало в его «гребаном рту».

Позже в сериале, принимая Оскар за лучшую мужскую роль за роль в фильме Король Ричард , Смит со слезами на глазах извинился перед Академией и коллегами-номинантами.Но только в понедельник в посте в Instagram Смит извинился перед Роком. Рок по большей части хранил молчание, сказав публике на своем комедийном шоу в Бостоне в среду вечером: «Я все еще обдумываю то, что произошло. … Так что в какой-то момент я расскажу об этом дерьме. И это будет серьезно, и это будет смешно».

В интервью, которое транслировалось в пятницу на программе Good Morning America , продюсер телепередачи «Оскар» 2022 года Уилл Пэкер сказал, что сначала он думал, что Смит шлепает Рока, это было немного, пока Рок не вышел за кулисы и не подтвердил, что его действительно ударили.«Когда я увидела, как Уилл орёт на сцене с таким сарказмом, у меня упало сердце. И я просто помню, как подумал: «О нет, о нет. Не так», — вспоминал Пакер. «Крис не терял голову, когда все остальные теряли голову».

Пакер сказал, что Рок настаивал на том, что с ним все в порядке, и отказался выдвигать обвинения, когда к нему обратилась полиция Лос-Анджелеса.

Уилл Смит уходит из академии из-за пощечины Криса Рока на вручении Оскара

Уилл Смит ушел из Академии кинематографических искусств и наук через несколько дней после того, как ударил комика Криса Рока на ежегодной церемонии вручения Оскара в Лос-Анджелесе.

В заявлении, опубликованном в пятницу, Смит заявил, что «примет любые дальнейшие последствия», которые совет управляющих группы сочтет целесообразными.

«Мои действия на 94-й церемонии вручения премии «Оскар» были шокирующими, болезненными и непростительными», — сказал он.

Позже в пятницу академия заявила, что приняла отставку Смита и продолжит дисциплинарное разбирательство в отношении актера.

Ранее Смит извинился перед академией и Роком. Через несколько минут после того, как он ударил Рока в воскресенье вечером, Смит получил Оскар за лучшую мужскую роль за роль в «Короле Ричарде».

«Любовь заставит вас делать сумасшедшие вещи», — сказал он в своей приветственной речи, одной из нескольких очевидных ссылок на его нападки на комика. Джада Пинкетт Смит, жена Смита, у которой алопеция, состояние кожи, которое может привести к выпадению волос.После удара Рока Смит вернулся на свое место и выкрикнул ненормативную лексику в адрес своего коллеги по звезде, который стряхнул нападение и продолжил вручать награду за лучшую Документальный фильм.

Американский актер Уилл Смит принимает награду за лучшую мужскую роль в фильме «Король Ричард» на сцене во время 94-й церемонии вручения премии «Оскар» в театре Долби в Голливуде, Калифорния, 27 марта 2022 года.

Робин Бек | АФП | Getty Images

В среду организация, стоящая за Оскаром, заявила, что ее совет управляющих инициировал дисциплинарное разбирательство против Смита за нарушение стандартов поведения группы. Во время следующего заседания правления 18 апреля, по его словам, оно решит, какие действия оно предпримет, включая отстранение от должности или исключение.

Поскольку Смит заранее покидает организацию, неясно, что академия будет делать дальше. Отставка Смита не позволит ему голосовать за «Оскар» в будущем, но он все еще может быть номинирован и побеждать.

Полицейское управление Лос-Анджелеса было готово арестовать Смита на церемонии награждения в воскресенье, по словам продюсера шоу, но Рок отказался выдвигать обвинения. Академия заявила, что Смит отказался покинуть церемонию после того, как ударил комика.

Рок тем временем воздерживается от слишком глубоких комментариев по поводу пощечины.Ранее на этой неделе на комедийном шоу в Бостоне он сказал собравшимся, что «все еще переживает то, что произошло».

Смит, который десятилетиями был одной из самых прибыльных голливудских звезд, сделал себе имя благодаря таким блокбастерам, как «День независимости» и франшизе «Люди в черном». Но он смешивался с серьезными драматическими ролями, такими как «Али» и «В погоне за счастьем», в том, что казалось стремлением к славе Оскара. Теперь его долгожданная премия «Оскар» навсегда будет связана с самым шокирующим моментом в истории шоу.

Прочитайте полное заявление Смита:

Я прямо ответил на уведомление Академии о дисциплинарном слушании и полностью приму любые и все последствия своего поведения. Мои действия на 94-й церемонии вручения премии «Оскар» были шокирующими, болезненными и непростительными.

Список тех, кого я обидел, длинный и включает Криса, его семью, многих моих дорогих друзей и близких, всех присутствующих и зрителей со всего мира дома. Я предал доверие Академии.Я лишил других номинантов и победителей возможности отпраздновать и прославиться за их выдающуюся работу. Я убит горем. Я хочу снова обратить внимание на тех, кто заслуживает внимания своими достижениями, и позволить Академии вернуться к невероятной работе, которую она делает для поддержки творчества и артистизма в кино.

Итак, я отказываюсь от членства в Академии кинематографических искусств и наук и приму любые дальнейшие последствия, которые Совет сочтет целесообразными.

Изменения требуют времени, и я полон решимости сделать работу, чтобы гарантировать, что я никогда больше не позволю насилию взять верх над разумом.

Премия Хьюго | Официальный сайт премии Hugo Awards

DisCon III, 79-я Всемирная конвенция научной фантастики, объявила победителей премии Hugo Awards 2021 на церемонии в Вашингтоне, округ Колумбия, США, вечером в субботу, 18 декабря 2021 года.

ЛУЧШИЙ РОМАН

Network Effect , Марта Уэллс (Tor.com)

ЛУЧШАЯ НОВЕЛЛА

Императрица соли и удачи , Нги Во (Tor.com)

ЛУЧШАЯ НОВЕЛЕТКА

Две правды и одна ложь , Сара Пинскер (Tor.ком)

ЛУЧШИЙ КОРОТКИЙ ИСТОРИЯ

«Металл как кровь в темноте», Т. Зимородок ( Uncanny Magazine , сентябрь/октябрь 2020 г.)

ЛУЧШАЯ СЕРИЯ

Дневники убийцы , Марта Уэллс (Tor.com)

ЛУЧШАЯ СОПУТСТВУЮЩАЯ РАБОТА

Беовульф: новый перевод , Мария Давана Хедли (FSG)

ЛУЧШИЙ ГРАФИЧЕСКИЙ РАССКАЗ

Притча о сеятеле: адаптация графического романа , сценарий Октавии Батлер, адаптация Дэмиана Даффи, иллюстрации Джона Дженнингса (Гарри Н.Абрамс)

ЛУЧШАЯ ДРАМАТИЧЕСКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ, ПОЛНАЯ ФОРМА

Старая гвардия , сценарий Грег Рака, режиссер Джина Принс-Байтвуд (Netflix / Skydance Media)

ЛУЧШАЯ ДРАМАТИЧЕСКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ, КРАТКАЯ ФОРМА

The Good Place: When You’re Ready , автор сценария и режиссер Майкл Шур (Fremulon / 3 Arts Entertainment / Universal Television, подразделение Universal Studio Group)

ЛУЧШИЙ РЕДАКТОР, КРАТКАЯ ФОРМА

Эллен Датлоу

ЛУЧШИЙ РЕДАКТОР, ПОЛНАЯ ФОРМА

Диана М.Фо

ЛУЧШИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ХУДОЖНИК

Ровина Кай

ЛУЧШИЙ ПОЛУПРОЗИН

FIYAH Magazine of Black Speculative Fiction , издатель Трой Л. Виггинс, исполнительный редактор ДаВон Сандерс, управляющий редактор Эбони Данбар, поэтический редактор Брэндон О’Брайен, обзоры и социальные сети Брент Ламберт, арт-директор Л. Д. Льюис и команда FIYAH.

ЛУЧШИЙ ФАН-ЖУРНАЛ

умники одного пера, стадо , изд. Адри Джой, Джо Шерри, Джи и Вэнс Котрла

ЛУЧШИЙ ФАНКАСТ

Подкаст Coode Street , представленный Джонатаном Страханом и Гэри К.Вулф, Джонатан Страхан, продюсер

ЛУЧШИЙ ФАНАТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ

Эльза Сюннесон

ЛУЧШИЙ ФАН-АРТИСТ

Сара Феликс

ЛУЧШАЯ ВИДЕОИГРА
(Разовая категория, созданная DisCon III в соответствии с правилами WSFS)

Hades (Издатель и разработчик: Supergiant Games)

Следующие награды, которые находятся в ведении WSFS и за которые проголосовали вместе с Hugo Awards, также были включены в церемонию.

НАГРАДА LODESTAR за ЛУЧШУЮ КНИГУ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ МОЛОДЫХ

Руководство мастера по защитной выпечке , T.Зимородок (Аргайл Продакшнс)

ПОТРЯСАЮЩАЯ НАГРАДА ЛУЧШЕМУ НОВОМУ ПИСАТЕЛЮ

Эмили Теш (2-й год права)

DisCon III, 79-я Всемирная конвенция научной фантастики, объявила победителей премии Hugo Awards 2021 на церемонии в Вашингтоне, округ Колумбия, США, вечером в субботу, 18 декабря 2021 г. Окончательное размещение бюллетеней и подробный подсчет голосов доступны здесь ( PDF). Подробности номинации здесь (PDF).

Фильм Apple «CODA» получает исторический «Оскар» за лучший фильм на церемонии вручения премии «Оскар»

27 марта 2022 г.

ПРЕСС-РЕЛИЗ

Фильм Apple «CODA» получает исторический «Оскар» за лучший фильм на церемонии вручения премии «Оскар»

«КОДА» становится первым фильмом с преимущественно глухим составом, получившим награду в номинации «Лучший фильм», звезда Трой Коцур стал первым глухим актером-мужчиной, получившим «Оскар», Сиан Хедер получил награду за лучший адаптированный сценарий, а Apple стала первым стриминговым сервисом, удостоенным награды «Лучший фильм». на церемонии вручения премии Оскар

, Купертино, Калифорния. Сегодня вечером компания Apple вошла в историю после того, как фильм «CODA» получил три награды «Оскар» от Академии кинематографических искусств и наук, включая награды за лучший фильм, лучшую мужскую роль второго плана (Троя Коцура) и лучший адаптированный сценарий (Шиан Хедер).Победители были объявлены сегодня вечером на 94-й ежегодной церемонии вручения премии «Оскар» в Лос-Анджелесе.

«КОДА» — первый фильм, в котором главные роли исполняют преимущественно глухие актеры, получивший награду в номинации «Лучший фильм»; Трой Коцур — первый глухой актер-мужчина, получивший награду за лучшую мужскую роль второго плана; и сценарист-режиссер Сиан Хедер получила свою первую в истории премию Оскар за лучший адаптированный сценарий.

«От имени всех в Apple мы очень благодарны Академии за почести, оказанные «CODA» этим вечером, — сказал Зак Ван Амбург, глава Apple Worldwide Video.«Мы присоединяемся к нашим командам по всему миру, чтобы воздать должное Сиану, Трою, продюсерам, а также всему актерскому составу и съемочной группе за то, что они представили зрителям такое сильное представление о сообществе глухих и разрушили так много барьеров в процессе. Было так приятно поделиться этой жизнеутверждающей, яркой историей, которая напоминает нам о силе кино объединять мир».

«Это был невероятный путь с момента, когда мы впервые увидели «CODA», до сегодняшнего исторического признания со стороны Академии, — сказал Джейми Эрлихт, глава Apple Worldwide Video.«Было истинной радостью наблюдать за положительным влиянием на человечество, которое эта история и ее исполнение оказали во всем мире. Мы посылаем самые теплые поздравления Сиану; Трой; В ролях; творческий коллектив; продюсеры Патрик, Филипп и Фабрис; и всех, кто помог вывести инклюзивность и доступность на первый план в этом замечательном фильме».

Apple получила три награды на 94-й церемонии вручения премии «Оскар»:

 • Лучший актер второго плана: Трой Коцур в «КОДА»
 • Лучший адаптированный сценарий: Сиан Хедер за «КОДА»

В дополнение к сегодняшним наградам «Оскар», всемирно любимый фильм с момента своего дебюта получил многочисленные исторические похвалы, став первым фильмом с преимущественно глухим актерским составом, получившим премию SAG за выдающееся исполнение актерского состава в кинофильме. .В этом году на церемонии вручения наград PGA Awards «КОДА» стал первым фильмом с преимущественно глухим составом, который получил премию Дэррила Ф. Занука как выдающийся продюсер театрального кино, отметив продюсеров Филиппа Русселе, Фабриса Джанферми и Патрика Ваксбергера. Трой Коцур — первый глухой актер-мужчина, получивший «Оскар», премию BAFTA, премию SAG, премию «Независимый дух кино» и премию «Выбор критиков» за свое трогательное выступление в категории «Актер второго плана». Сценарист и режиссер «CODA» Сиан Хедер также недавно был отмечен премией WGA в этом году и кинопремией BAFTA за лучший адаптированный сценарий.

На кинофестивале «Сандэнс» в 2021 году, где состоялась мировая премьера оригинального фильма Apple, фильм «КОДА» был удостоен четырех беспрецедентных наград, включая специальный приз жюри за актерский состав, приз за режиссуру, приз зрительских симпатий и Гран-при. Приз жюри, что сделало его первым победителем конкурса «Сандэнс», получившим «Оскар» за лучший фильм. «CODA» также получил премию AFI, премию NAACP Image Award за выдающийся независимый фильм и четыре кинопремии Ассоциации голливудских критиков, в том числе за лучший фильм, лучший адаптированный сценарий для Сиан Хедер и лучшую мужскую роль второго плана для Троя Коцура, а также награда HCA Spotlight Award.

С момента дебюта Apple TV+ чуть более двух лет назад сериалы и фильмы Apple получили 240 побед и 953 номинации, в том числе признание на премиях Оскар, SAG Awards, BAFTA Film Awards, Critics Choice Awards, Critics Choice Documentary Awards, NAACP Image Награды, Daytime и Primetime Emmy Awards и многое другое.

«КОДА»

Семнадцатилетняя Руби (Эмилия Джонс) — единственный слышащий член семьи глухих — CODA, или «ребенок глухих взрослых». Ее жизнь вращается вокруг работы переводчиком для своих родителей (Марли Мэтлин, Трой Коцур) и работы на рыбацкой лодке семьи каждый день перед школой вместе с отцом и старшим братом (Дэниел Дюрант).Но когда Руби присоединяется к школьному хоровому клубу, она обнаруживает в себе дар пения и вскоре обнаруживает, что ее тянет к партнеру по дуэту Майлзу (Фердия Уолш-Пило). Воодушевленная своим восторженным и жестоким хормейстером (Эудженио Дербес) поступить в престижную музыкальную школу, Руби разрывается между обязательствами, которые она чувствует перед своей семьей, и преследованием собственных мечтаний.

«КОДА» написана и поставлена ​​Сианом Хедером, произведена Vendôme Pictures и Pathé, с Филиппом Русселе, Фабрисом Джанферми, Патриком Ваксбергером и Жеромом Сейду в качестве продюсеров, а Ардаваном Сафаи и Сарой Борх-Якобсен в качестве исполнительных продюсеров.

«CODA» теперь транслируется на Apple TV+.

Об Apple

Компания Apple произвела революцию в персональных технологиях, выпустив в 1984 году Macintosh. Сегодня Apple является мировым лидером в области инноваций, предлагая iPhone, iPad, Mac, Apple Watch и Apple TV. Пять программных платформ Apple — iOS, iPadOS, macOS, watchOS и tvOS — обеспечивают бесперебойную работу на всех устройствах Apple и предоставляют людям передовые услуги, включая App Store, Apple Music, Apple Pay и iCloud.Более 100 000 сотрудников Apple работают над созданием лучших продуктов на земле и делают мир лучше, чем мы его видели.

Об Apple TV+

Apple TV+ доступен в приложении Apple TV более чем в 100 странах и регионах, на более чем 1 миллиарде экранов, включая iPhone, iPad, Apple TV, Mac, популярные смарт-телевизоры Samsung, LG, Sony, VIZIO, TCL и другие, Roku и устройства Amazon Fire TV, Chromecast с Google TV, игровые приставки PlayStation и Xbox, а также at tv.apple.com за 4,99 доллара в месяц с семидневной бесплатной пробной версией. В течение ограниченного времени клиенты, купившие и активировавшие новый iPhone, iPad, Apple TV, Mac или iPod touch, могут бесплатно пользоваться Apple TV+ в течение трех месяцев.

Контакты для прессы

Рита Купер Ли

Яблоко

[email protected]

Клэр Хит Ноубл

Яблоко

[email protected]

Горячая линия Apple Media

[email protected]

(408) 974-2042

Звезда South Carolina Gamecocks Алия Бостон получила еще 2 награды «Игрок года»

 • Ранее освещал UConn и WNBA Connecticut Sun для Hartford Courant
 • Выпускница Стэнфорда и уроженка Балтимора с дальнейшим опытом работы в Dallas Morning News, Seattle Times и Cincinnati Enquirer Трофей Уэйда Ассоциации баскетбольных тренеров и игрок года по версии Associated Press.

  Ранее на этой неделе она стала первым игроком, получившим награды Нейсмита «Игрок года» и «Лучший защитник года».

  Кроме того, тренер Gamecocks Дон Стейли была названа тренером года по версии WBCA и Нейсмит. Награда тренера года по версии AP была вручена Ким Малки из LSU.

  2 Связанные

  Бостон ростом 6 футов 5 дюймов был визитной карточкой доминирующей команды Южной Каролины, которая провела весь сезон, занимая первое место в опросах, набирая в среднем 16 место.8 очков при 54,2% бросков, 12,2 подбора и 2,5 блок-шота за игру, а также серия из 27 дабл-даблов подряд. Она является одним из пяти финалистов премии Джона Р. Вудена, которая будет вручена по окончании сезона в апреле.

  «Алия, я определенно думал, что она заслужила это на 100 процентов», — заявил в четверг защитник из Южной Каролины Зия Кук по поводу заявления Нейсмита. «Даже если бы она не получила награду, для нас она была бы нашим игроком года. И тренер, она КОЗЛА, так что я подумал, что она получит ее.Но определенно очень взволнован за них обоих». из-за своей удушающей защиты и доминирования на досках Южная Каролина в этом сезоне показывает 12-0 против рейтинговых соперников и удерживает команды с лучшими в стране 32,7% бросков с поля. Бостон, Кэмерон Бринк (Стэнфорд), Кейтлин Кларк (Айова), Элисса Кунейн (штат Северная Каролина), Наз Хиллмон (Мичиган), Райн Ховард (Кентукки), Эшли Джонс (штат Айова), Хейли Джонс (Стэнфорд), Элизабет Китли (Вирджиния) Tech) и NaLyssa Smith (Baylor).

  Бостон, Кларк, Хиллмон, Ховард и Смит неоднократно становились всеамериканцами WBCA.

  .
 • Добавить комментарий

  Ваш адрес email не будет опубликован.